O zawodzie Radcy Prawnego

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U.02 nr 123 poz. 1059 z późn. zm.).

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami (art. 6 ustawy).

Strojem urzędowym radcy prawnego biorącego udział w rozprawach sądowych jest toga (art. 12 ust. 2 ustawy).

Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (art. 22ustawy).

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, respektującym ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Obowiązki te zostały zdefiniowanie w Kodeksie Etyki radcy prawnego uchwalonym przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku