Prawo Pracy

W ramach prawa pracy Kancelaria

  • reprezentuje Klientów w sądzie w sprawach pracowniczych (np. zapłatę wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, ustalenie stosunku pracy, sprostowanie treści świadectwa pracy
  • przygotowuje Regulaminy Wynagradzania, Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP i inne
  • doradza w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy, odpowiedzialności materialnej czy za mienie powierzone, urlopów pracowniczych itp.
  • prowadzi bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy.